اهداف همایش

اهداف همایش

 

 

اهداف کاربردی :

تشویق کارآفرینان به حفظ مسئولیت های فردی، اجتماعی و اقتصادی

کاهش آسیب های ناشی از عدم مسئولیت پذیری مدیران کارآفرین

رشد و توسعه برنامه های آموزشی و تحقیقاتی

بسترسازی و تقویت زمینه انتقال تجربیات کارآفرینان مسئولیت پذیر

در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توانمدسازی جوانان

شناسایی، پایش و دسته بندی کارآفرینان در حوزه های مختلف و ایجاد فضای رقابت در جهت رشد و بهبود محیط کسب و کار کشور

تجلیل و قدردانی از کارآفرینان ملی در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی و توسعه فرهنگ کارآفرینی و تعاون

تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم سازی کشور

تغییر روند مدیریتی بنگاههای اقتصادی بر اساس سیستم مدیریتی نوین در جهت غلبه بر نوسانات بازار

بسترسازی و تقویت زمینه های صادرات محصولات و خدمات به سایر کشورها