برگزارکنندگان

برگزار کنندگان

تصویر اصلیهاور تصویر

بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

تصویر اصلیهاور تصویر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تصویر اصلیهاور تصویر

اتحادیه سراسری بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون کشور