تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

15 دی ماه 97

شروع فرایند ارزیابی

1 مهر ماه 97

نشست مجمع کارآفرینان

آذرماه 97

تاریخ برگزاری جشنواره

30 دی ماه 97