فرآیند معرفی کارآفرینان مسئولیت پذیر

فرآیند اعطای نشان کارآفرین مسئولیت پذیر

الف – نحوه ورود به فرآیند

در این همایش کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی به صورت آزادانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند کارآفرین مسئولیت پذیر باشند. به این منظور بایستی فرم دو صفحه ای تایید شده اعلام مشخصات مجموعه و سپس مطابق با فرآیند ثبت نام در همایش؛ فرم اضهارنامه همایش را حداکثر تا تاریخ 15 آذر ماه ۱۳۹۷ تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

ب – شیوه ارزیابی

فرم دو صفحه ای اعلام مشخصات مجموعه را تکمیل نموده و مراحل را مطابق راهنمایی مشاور تکمیل نموده و همچنین مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی توسط کمیته علمی – فنی و در صورت لزوم راستی آزمایی آن خواهد شد. در صورت لزوم به منظور صحه گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی دبیرخانه همایش برای کاندیداهای جوایز برتر بازدید میدانی ترتیب خواهند داد.

ج – روش قضاوت نهایی برای امتیاز دهی

بر اساس اظهارنامه، مستندات ارائه شده تیم ارزیاب جایزه؛ امتیازات هر مورد از محورهای ارزیابی با توجه به ضرایب آنها محاسبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع توسط کار گروهی تخصصی کمیته علمی و فنی امتیاز نهایی مجموعه تعیین خواهد گردید.

د – سطوح جوایز

بر اساس پیشنهاد کمیته علمی-فنی همایش مصوبه شورای سیاستگذاری همایش ، مقرر گردید در این دوره از برگزاری کارآفرینان مسئولیت پذیر کشور بصورت مجزا در سه سطح تندیس زرین ، سیمین و بلورین معرفی گردند. همچنین در هر یک از شاخص های تعیین شده و معیارهای ارزیابی جایزه نیز به مجموعه برتر اعطا می شود و از برگزیدگان همایش در روز 4 دی ماه ۹۷ با حضور مقامات عالی رتبه کشوری تجلیل و قدرانی به عمل می اید.