محل برگزاری همایش

مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

نشانی دفتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی :

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6