مدل ارزیابی کارآفرینان مسئولیت پذیر

مدل ارزیابی کارآفرینان مسئولیت پذیر با رویکرد نقش بنگاههای کارآفرین در پایداری و توسعه کسب و کار

مدل ارزیابی کارآفرینان مسئولیت پذیر با رویکرد نقش بنگاههای کارآفرین در پایداری و توسعه کسب و کار سعی کرده است، عواملی که قابل رقابت و سنجش بین کارآفرینان محترم می باشد را مشخص نموده و جهت ارزیابی استفاده نماید. هر چند این ارزیابی و رتبه بندي ، بصورت نسبی است و افرادي که امتیاز پایینتري کسب می نمایند، چیزي از ارزشهاي کارآفرینان محترم کسر نمی نماید .

 

مدل ارزیابی کارآفرینان مسئولیت پذیر در پنج محور به شرح زیر می باشد:

هوشمندی کارآفرین ( انتخاب محصول/ خدمات – انتخاب مناسب بازار هدف – استراتژی های فروش یا عرضه )
زیر ساختها و منابع ( منابع انسانی – سخت افزار و نرم افزار – منابع مالی )
مسئولیت اجتماعی ( محیط زیست – اشتغال زایی- فعالیت های ورزشی و فرهنگی – کمک های خیر خواهانه و عام المنفعه )
مدیریت کسب و کار ( مدیریت ریسک – برنامه ریزی استراتژیک – رویکرد فرآیندی – سیستم مدیریت )
دستاوردها و نتایج ( رضایت مشتریان و ذینفعان – نتایج عملکردی – جوایز و تقدیرنامه )

مدل-ارزیابی (2)

مدل ارزیابی کارآفرینان مسئولیت پذیر 

گروه های کارآفرینی در کشور

معیار 1- هوشمندي کارآفرین

انتخاب محصول یا خدمات مورد نیاز جامعه ، انتخاب بازار هدف ، استراتژیهاي فروش یا عرضه، نوآوري و خلاقیت در ارائه محصول یا خدمات و … یکی از مهمترین ارکان موفقیت یک کارآفرین بوده که او می بایست هوشمندي قابل توجهی در این خصوص به خرج دهد .توجه به نیازهاي بالقوه یا بالفعل جامعه و کشش عرضه و تقاضاي بازار، سرمایه گذاري در بخش هاي مطمئن و با ریسک کم و … از دیگر نشانه هاي هوشمندي کارآفرین است.

معیار 2- زیر ساختها و منابع

زیر ساختها و منابع بکار گرفته شده از جمله منابع انسانی ، فضاي کاري ، تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري و … بایستی مکفی و قابل قبول بوده تا سازمان را به سمت اهداف مورد نظر سوق دهد کافی نبودن یا مناسب نبودن این منابع ، سرعت دستیابی به هدف را کاهش داده و کارآفرین را از رسیدن به آرمانهایش دور می نماید .

معیار 3- مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمانها از جستارهاي “اخلاق کسب و کار ” است که به نقش شرکتها در حوزه اجتماع می پردازد مسئولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعالیت می کند ، انجام دهد . در واقع مسئولیت اجتماعی فعالیتهایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزي است که قانون به آن اشاره می کند .

معیار 4- مدیریت کسب و کار

مدیریت ریسک ، برنامه ریزیهاي بلند مدت و کوتاه مدت ، سازماندهی مسئولیتها و اختیارات ،شناسایی و کنترل فرآیندها از طریق شاخصهاي عملکردي و … می تواند نشانه ي قرارگرفتن سازمان در یک مسیر درست است.

معیار 5- دستاوردها و نتایج

ماحصل فعالیت های هر مجموعه دستاوردها و نتایج آن می باشد، که رضایت ذینفعان، شاخص های بهره وری، میزان فروش و سود شرکت و جوایز معتبر و افتخارات آن را در بر می گیرد.