مراحل ثبت نام

نحوه حضور و مشارکت در بخش ارزیابی و پایش همایش

فراخوان توسط دبیرخانه دائمی همایش

ثبت فرم اولیه سازمان / شرکت از طریق سامانه ثبت اطلاعات کارآفرینان مسئولیت پذیر

تکمیل فرم ارزیابی بنگاه های مسئولیت پذیر از طریق سایت همایش

حضور در جلسه توجیهی و آموزشی ارزیابی جهت رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات نمایندگان شرکت های حاضر

ارسال اظهارنامه تکمیل شده به همراه شواهد و سوابق مکفی براي تیم ارزیابی از طریق سایت همایش

بررسی، داوری و معرفی شرکت های برگزیده در سه سطح تندیس زرین ، سیمین و بلورین

اعلام نتایج و تجلیل از برگزیدگان همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر در روز برگزاری همایش