کمیته اجرایی

موسسه فرهنگی هنری عصر ارتباطات مهستان

www.mahestan.co

کمیته اجرایی همایش

دبیرخانه اجرایی :

موسسه فرهنگی هنری مهستان

ریاست هیئت مدیره دبیرخانه اجرایی :

آقای مهندس امیررضا باقریان

مدیرعامل :

خانم فرانک رضایی

مدیر امور هماهنگی (مالی- اداری) :

آقای حمید باقری