خدمات ما

همایش ملی کیفیت

جنبه هاي اصلی همایش ملی کیفیت

-كيفيت طراحي درهمایش ملی کیفیت 
آيا خواسته هاي مشتري در طراحي محصول/خدمت لحاظ
گرديده است
-كيفيت انطباق در همایش ملی کیفیت 
آيا الزامات طراحي)خواسته هاي مشتري( در ساخت
محصول/خدمت لحاظ گرديده است .

ابعاد مختلف همایش ملی کيفيت 

• عملکرد : آيا محصول مي تواند وظيفه مورد نظر را انجام دهد ؟
• قابليت اطمينان: هر چند وقت يکبار محصول خراب ونياز به نگهداري دارد ؟
• قابليت دوام : عمر مفيد محصول چقدر است ؟
• قابليت تعمير پذيري : به چه سادگي مي توان محصول را تعمير کرد ؟
• زيبايي : محصول چگونه به نظر مي رسد ؟
• ويژگي ها : محصول چه کارهايي را انجام مي دهد ؟
• کيفيت درک شده : محصول و يا شرکت از چه شهرتي برخوردار است ؟

انطباق با استانداردها : آيا محصول دقيقاً همانگونه که مد نظر طرح بوده ,درست شده ؟

داليل وجودي سيستم هاي مديريت کيفيت
رویكرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان ها را ترغیب مي کند:
• تا خواسته هاي مشتري را تحليل کرده و به تعيين فرآيندهايي که جهت دستيابي به محصول مورد قبول
مشتري کمك مي کند بپردازند و اين فرآيندها راتحت کنترل قرار دهند
• يك سيستم مديريت کيفيت مي تواند چارچوبي را براي بهبود مداوم فراهم آورد تا احتمال افزايش رضايت
مشتري و رضايت ساير طرف هاي ذينفع را بيشتر کند .
• اين سيستم براي سازمان و مشتريان آن اين اطمينان را به وجود مي آورد که سازمان قادر است محصوالتي
ارايه کند که به طور يكنواخت الزامات و يا خواسته ها را برآورده نمايد .

رويكرد سيستم هاي مديريت کيفيت
✓ تعيين نيازها و انتظارات مشتري و ساير طرف هاي ذينفع
✓ تعيين خط مشي کيفيت و اهداف کيفيت سازمان
✓ تعيين فرآيندها و مسؤوليت هاي ضروري جهت دستيابي به اهداف کيفيت
✓ تعيين و فراهم آوردن منابع ضروري جهت دستيابي به اهداف کيفيت
✓ ايجاد روش هايي براي اندازه گيري اثر بخشي و کارايي هر فرآيند
✓ به کار بردن نتايج اين اندازه گيري ها جهت تعيين اثر بخشي و کارايي هر فرآيند
✓ تعيين طرقي جهت پيشگيري از عدم انطباق ها و حذف علل آن

ايجاد و به کارگيري فرآيندي جهت بهبود مداوم سيستم مديريت کيفيت

 

 

راز موفقيت شركتها

كيفيت چيزي نيست جز رعايت الزامات و نيازهاي
يك محصول يا خدمت از سوي مشتريان به ما
منتقل مي شوند و با تأمين اين الزامات و نيازها
است كه مي توانيد به رضايت مشتريان دست يابيد.
راز موفقيت شركت شما در رعايت
كيفيت است.

مديريت كيفيت


كيفيت فراتر از محصول است.
زنجيره ي فرآيندهاي شركت، كيفيت را ايجاد مي كند.
اينجا است كه مديريت كيفيت معني مي يابد.

 

مديريت كيفيت

مديريت كيفيت به شما مي گويد كه عالوه بر كنترل مشخصات
فني محصوالت و خدمات و تالش براي بهبود آن ها زمينه
مناسبي فراهم كنيد كه از بروز مشكالت و خطاهاي كيفي در
محصوالتتان جلوگيري شود. به همين خاطر، بايد نگاه شما به
كيفيت چيزي فراتر از كنترل كيفيت محصوالت و خدمات
باشد و به دنبال “تضمين كيفيت” محصوالت و خدمات و
در همه
حتي فراتر از آن، در پي دستيابي به “كيفيت فراگير”
ابعاد فعاليت شركت باشيد.

تكنيكهاي مديريت كيفيت
از همين ابتدا شروع كنيد.
فعاليت هاي شركت را به صورت مجموعه اي از فرآيندها ببينيد.
كيفيت را در تمام فرآيندها جاري كنيد.
فراموش نكنيد كه هدفتان از داشتن فرآيندهاي صحيح، رسيدن به تضمين كيفيت و
پيشگيري از خطاهايي است كه موقعيت شركت را به خطر مي اندازد.

استانداردهاي كيفيت
چگونه و با استفاده از چه ابزارهايي مي توانيم كيفيت
محصوالت و خدمات خود را تضمين كنيم و آيا نظام و
قاعده اي براي اين كار وجود دارد؟
پاسخ اين سؤال در استانداردهاي تضمين كيفيت نهفته
است.
استانداردهاي ايزو با استانداردهاي كيفيت محصول متفاوتند.

 

 

استانداردهاي كيفيت

 

استاندارد ايزو 9000
استاندارد ايزو :14000 استاندارد تضمين كيفيت محيط زيست
استاندارد ايزو :16949 استاندارد تضمين كيفيت صنايع خودروسازي
استاندارد ايزو:17799 استاندارد مديريت امنيت اطالعات
استاندارد اوسس :18000 مديريت ايمني و بهداشت محيط كار

تعریف کیفیت :
از کیفیت تعاریف گوناگون ارائه شده است.
کیفیت را میتوان, مجموعه اي از خواص و ویژگی هاي یک محصول/ خدمت که بتواند نیازها و انتظارات مشتري را برآورده یا حتی از ان
فراتر رود و با الزامات قانونی نیز مطابقت داشته باشد, تعریف کرد.

با اینحال صاحبنظران مختلف تعاریف بسیاري از کیفیت بیان داشته اند, از جمله :
دمینگ کیفیت را به ” میزان یکنواختی و یکسانی کالا یا خدمت با خواسته هاي مشتري” تعریف می کند.
جوزف جوران معتقد است کیفیت عبارت است از ” مطابقت کالا یا خدمت با کاربرد آن”.
فیلیپ کرازبی معتقد است کیفیت عبارت است از “کار بی نقص یا خرابی صفر”. کرازبی کیفیت را “مطابقت یک محصول یا خدمت با
الزامات از پیش تعیین شده”، تعریف کرده است.
فیگنبام اعتقاد دارد کیفیت یعنی “توانایی یک محصول در برآوردن هدف مورد نظر، که با حداقل هزینه ممکن تولید شده باشد”.
گاروین می گوید کیفیت مفهومی چند بعدي است و این ابعاد چندگانه منتهی به تفاوت دیدگاه ها دربارة کیفیت می شود که این مساله نیز
بر ایجاد و اجراي کیفیت (عملیات کیفیت) اثر دارد. نتیجه عملیات کیفیت، برآورده شدن همه ابعاد مورد نیاز کیفیت و ایجاد قابلیت هاي
رقابتی براي شرکت است.

ابعاد 8 گانه کیفیت
ابعاد هشت گانه کیفیت و تعریف آن ها از نظر گاروین به شرح زیر هستند :
.1 عملکرد: ویژگی هاي مهم هر محصول و نیز هدف اصلی از تولید محصول یا خدمت.
.2 ویژگی ها: ویژگی هاي ثانوي محصول که تکمیل کننده کارکرد اساسی آن است.
.3 قابلیت اعتماد/اطمینان: احتمال عملکرد بدون مشکل محصول بیش از دوره زمانی مشخص شده.
.4 انطباق(با استانداردهاي طراحی): درجه اي که ویژگی ها فیزیکی و عملکردي محصول، انتظارات مشتریان را تامین می کند.
.5 دوام: طول عمر مفید محصول، میزان استفاده مشتري از محصول قبل از خراب شدن یا نیاز به عوض کردن آن.
.6 قابلیت خدمت دهی/تعمیرپذیري/بازگشت پذیري: سهولت، سرعت، حساسیت و توانایی در ارائه ویژگی هاي خدماتی محصول.
.7 زیبایی شناسی: ویژگی هاي حسی یا نمودهاي ظاهري محصول .ویژگی هایی که به وسیله حواس بینایی، لامسه، بویایی و چشایی
مشخص می شود.
.8 کیفیت درك شده: تصویر ذهنی، نام تجاري یا تبلیغ تجاري که در ویژگی هاي محصول و البته ارزیابی ذهنی آن موثر است.

 

 

 

بطور خلاصه, کیفیت یعنی:

 

o مطابقت با مشخصات و نیازمندي ها
o رضایت مشتري
o به وجد آوردن مشتري
o مناسب بودن براي کاربرد
o مشتري برگردد اما محصول برنگردد
o قابلیت نگهداري و تعمیر
o قابلیت اعتماد و دوام محصول
o تحویل به موقع
o بی نقص بودن
o و …

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام

پیام ارسال کنید

با ما در ارتباط باشید !

درباره ما :

ما از نوآوری و پیشرفت های جدید در فناوری و تجارت حمایت می­کنیم، ما خدماتی را ارائه می دهیم که سلامت، ایمنی، کیفیت و مدیریت را بهبود می­بخشد. به این ترتیب ما به موفقیت بیشتر مشتریان و ذینفعان خود کمک می­کنیم و همچنین عملکرد ما موجب اعتماد بیشتر به محصولات و خدمات ارائه دهندگان و ایجاد زنجیره های ارزش افزوده جهانی در جریان کالا می­گردد، تلاش ما کیفیت بالاتر زندگی را ایجاد می­نماید.

خدمت ما :

توسعه راه حل هایی برای رشد و ارتقاء سازمان ها به صورت پایدار است، ما معتقدیم که پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی به طور ذاتی باهم در تعامل هستند.

پیوند مفید :

ما عملکرد محور هستیم و مسئولیت های خود را می­پذیریم و اشتباهات را فرصت هایی برای انجام بهتر آن در نظر می گیریم،جهت گیری عملکرد های ما، مرجع رضایت مشتریان و موفقیت کار ما است.

تماس با ما :

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، خیابان سلیمان خاطر، ساختمان 37 طبقه 5 واحد 1
تلفن: 02188847964 – 02188847669