موضوع مقاله

در زمینه بهبود مدیریت

بهبود مدیریت و ملزومات آن 

در جهان بسیار پیچیده امروزسازمان ها دائما با محیط های متغیر و چالش های گوناگون درون و برون سازمانی روبرو هستند، ضرورت بهبود مدیریت و تغییر در ساختارهای سنتی به نحو گسترده ای احساس میشود. یکی از این ساختارهای سازمانی،نظام امور اداری و بالاخص سیستم های ارزیابی عملکرد میباشد . به همین دلیل در سالهای اخیر بهبود مدیریت بعنوانیکی از راهبردهای توسعه و به روز آوری منابع انسانی و در نتیجه بهبود کیفیت و بهره وری نیروی کار به شمار میرود . پرواضح است که نیروی کار متهور و خلاق، خود به عنوان یکی از موثرترین ارکان سازمان محسوب می گردد.

هدف:

هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بهبود مدیریت عملکرد سازمانی در نیروهای مسلح می باشد.روش تحقیق: نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهشمذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و توسعه ای می باشد. تحقیقات کاربردی با هدف برخورداری از نتایجیافته ها برای حل مسائل موجود در جامعه آماری انجام می شوند. تحقیقات توسعه ای نیز به منظور تدوین و تشخیص مناسببودن یک مدل، طرح یا برنامه به کار می رود. می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیتب بهبود مدیریت ، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است .

 

 

 

 

در محیطهای رقابتی جهان امروز، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران و بهبود مدیریت آنها اهمیت خاصّی دارد. با شناخت این عوامل، زمینه‌های لازم برای تصمیم‌گیری هدفمند فراهم می‌آید و اِعمال راهبردهای مناسب تسهیل می‌شود. از طرفی، سازمانها و مؤسسه‌ها با در نظر داشتن این عوامل می‌توانند در آینده وضعیت خود را با سازمانهای مشابه در سطح ملی و بین‌المللی به درستی و با دقت مورد مقایسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود مدیریت بپردازند. تاکنون برای شناسایی عوامل موثّر بر موفقیت مدیران، تحقیقات متنوّعی به انجام رسیده که هر یک نتایج مختلفی را در پی داشته‌ است. در بسیاری از این تحقیقات، معیارها و شاخصهایی نیز برای سنجش میزان موفقیت مدیران و بهبود مدیریت آنها ارائه شده است. بررسی‌ نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد تأثیر هر پنج عامل «ثبات مدیریت»، «فاصلة فیزیکی سازمان از مرکز»، «استقلال سازمانی مدیر»، «ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمان»، «استفاده از فناوری در امور آموزش کارکنان (تأثیر فناوری)»، به طور جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است. با عنایت به موارد فوق، این مؤلفه‌ها، نه به عنوان معیارها و شاخصهای سنجش میزان موفقیت مدیران، بلکه به منزلة عوامل مؤثر بر موفقیت آنها، مورد توجّه تحقیق حاضر قرار دارد.

هدفهای پژوهش

اصلی‌ترین هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیر پنج عامل زیر بر موفقیت مدیران مراکز اطلاعات علمی است. این پنج عامل عبارتند از:

  1. ثبات مدیریت
  2. فاصلة فیزیکی سازمان از مرکز
  3. استقلال سازمانی مدیر
  4. ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمان
  5. استفاده از فناوری در امور آموزش کارکنان (تأثیر فناوری).

روش اجرای پژوهش

در اجرای این پژوهش، از روشهای «کتابخانه‌ای» و «پیمایشی» استفاده شده است. «روش کتابخانه‌ای» به منظور استخراج نتایج یافته‌های مرتبط و «روش پیمایشی» در راستای کسب نظرهای پاسخ‌دهندگان در خصوص تأثیر پنج عامل مورد مطالعه بر میزان موفقیت سازمان متبوع خود، به کار رفته است.

 

 

 

چرا اثربخشی سازمانی مهم است؟

وقتی به اثربخشی سازمان فکر می کنیم، احتمالاً به نمونه هایی از رهبران موفق همچون مارک زاکربرگ یا استیو جابز فکر می کنیم. اما در سطح سازمانی، تعریف اثربخشی به طور قابل توجهی دشوارتر است. داشتن یک کسب و کار موفق یک چیز است، اما موثر بودن یا نبودن آن چیز دیگری است.

اگر بهبود عملکرد سازمان شما درست و موثر باشد، موفقیت شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. هرچه یک فعالیت سازمان مؤثرتر باشد، شانس بیشتری برای بقاء و شکوفایی در طول سال های پیشرو دارد. شما باید بدانید که اجرای فرایندهای سازمانی برای موثرتر شدن، می بایست چگونه باشد؟

متعهد باشید به اینکه این فرایندها برای بهبود، بطور مستمر باید مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد و ضمناً این فرایندها باید حفظ مزیت رقابتی را بدنبال داشته باشند.

مطالعه ای توسط شرکت Bain & Company صورت گرفت و مقایسه جالبی بین تعهد مداوم به اثربخشی سازمانی و مجموعه ای از ابتکارات که ممکن است فقط به کاهش هزینه ها کمک کند، داشت. در این مطالعه، دو روش بهبود سلامتی برای فرد بررسی شد.

روش اول بر یک روال سالم خوردن غذا و ورزش منظم بود و روش دوم بر رژیم غذایی شدید تاکید داشت.

در این مطالعه نشان داده شد که اگر چه روش دوم در کوتاه مدت سریعتر جواب داد اما در درازمدت بسیار آسیب زا بود. بنابراین بخاطر داشته باشید که تعهد به بهبود مستمر عملکرد و اثربخشی سازمانی، بسیار بهتر از تغییرات شدید در سازمان در کوتاه مدت است.

شش مزیت اثربخشی سازمانی می تواند شامل موارد زیر باشد:

۱.بهبود مشارکت و عملکرد کارکنان؛ بهره وری کارکنان به طور مستقیم با نتایج و عملکرد شان مرتبط است. این به نوبه خود بر عملکرد نهایی سازمان تاثیر گذار است.

۲.مدیریت بهتر؛ این به معنای آموزش بهتر مدیر، افزایش ارتباطات بین مدیران و کارکنان، سیاست ها و رویه های به روز شده و موارد دیگر است.

۳.کاهش هزینه ها؛ اثربخشی در هر کسب و کاری می تواند هزینه ها را کاهش دهد. این صرفه جویی می تواند از هر بخشی که باعث اتلاف می شود حاصل شود خواه فرایندهای قدیمی، فناوری های منسوخ، گردش کار ناکارآمد و غیره باشد.

۴.بهبود تعامل و ارزش مشتری؛ یکی از اهداف اصلی هر کسب و کار، به حداکثر رساندن ارزش ارائه شده به مشتری و بهبود تجربه مشتریان است. با بهبود اثربخشی دپارتمان های مرتبط با مشتریان، مانند خدمات پشتیبانی و یا CRM کسب و کارها می توانند روابط خود با مشتریان را تقویت کرده و ارزش نهایی به مشتری را ارتقاء دهند.

۵.استفاده بهتر از فناوری؛ امروزه همه سازمان ها از راه حل های نرم افزار دیجیتال برای بهبود بهره وری استفاده می کنند، اما اغلب از آنها به خوبی استفاده نمی کنند. تلاش‌های موثر برای پذیرش فرهنگ تحول دیجیتال، می‌تواند جریان‌های کاری دیجیتال، بینش داده‌ها، فرایندهای کسب‌وکار، آموزش کارکنان و بسیاری از حوزه‌های تجاری دیگر را بهبود بخشد.

۶.کسب نتایج برجسته سازمانی؛ بر کسی پوشیده نیست که یک سازمان مؤثر، در دستیابی به اهداف و اولویت های استراتژیک خود بهتر عمل خواهد کرد و هر چه بهتر بتواند به اهداف خود دست یابد، قطعاً سود بیشتری خواهد داشت.

عوامل و متغیرهای مؤثر بر اثربخشی سازمانی:

  • متغیرهای غیر رسمی: متغیرهای غیر رسمی، متغیرهای مستقلی هستند که می توانند توسط خود سازمان تغییر یابند، مانند سیاست ها، مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز، استراتژی های کسب و کار و استراتژی های رهبری. متغیرهای غیر رسمی، می توانند مسیر توسعه را در یک سازمان مشخص کنند.
  • متغیرهای مداخله گر: این متغیرها شامل، انگیزه، اهداف عملکرد، نگرش، وفاداری، و ادراک کارکنان از اهداف کلان کسب و کار و ظرفیت آن ها برای تصمیم گیری کارآمد است. متغیرهای مداخله گر، سلامت یک سازمان را نشان می دهند.
  • متغیرهای نتیجه: این متغیرها، عبارتند از ضرر، هزینه، درآمد و بهره وری. متغیرهای نتیجه نهایی دستاوردهای یک سازمان را منعکس می کنند.

 

 

طی سال های اخیر با تغییرشرایط بازارهای جهانی، سازمان ها دریافته اند که برای رشد و بقا درمحیط پرتلاطم امروزی باید توجه خاصی به مقوله زنجیره تامین نمود. صنعت نفت جزء صنایعی محسوب می شوند که رعایت مسائل اجتماعی و زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بهبود مدیریت زنجیره تامین، معیارهای اصلی، فرعی و نقش عوامل موثر معماری سازمانی، تعاملات موثر آنها بر یکدیگر را در راستای تحقق اهداف پژوهش شناسایی نموده ایم. این مقاله با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و با استفاده از پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در فرآیند عملیات بهره برداری تولید نفت و گاز، صورت پذیرفته است که نتایج حاصل نشان می دهد، در معیارهای اصلی به ترتیب یکپارچگی، پاسخگویی، انعطاف پذیری و در معیارهای فرعی به ترتیب کاهش زمان تحویل، و مشترکآ یکپارچگی درون سازمانی و افزایش/ کاهش تولید، مشترکآ یکپارچگی برون سازمانی و برونسپاری، و سپس کاهش هزینه ها، بیشترین تاثیر را دارند. در بین گزینه های معماری سازمانی به ترتیب فرآیندکاری، فرآیند تصمیم گیری، ساختار سازمانی، و سپس تولید و توزیع اطلاعات، بیشترین تاثیر را دارند.

 

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام

پیام ارسال کنید

با ما در ارتباط باشید !

درباره ما :

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان  

خدمت ما :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پیوند مفید :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تماس با ما :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.